Zasady konkursu

1. Uruchom serwis SMS Alleceny

Zapisz sie do serwisu AC i otrzymuj codzienne informacje o promocjach w hipermarketach. Wyślij bezpłatnego sms-a AC na numer 60177. Regulamin serwisu znajdziesz pod tym linkiem

2. Dodaj paragon

Użyj paragonu za zrobione zakupy na dowolną kwotę. Wystarczy podać: datę, numer paragonu i kwotę zakupów.

3. Odpowiedz na pytanie konkursowe

W każdym miesiącu czeka na Ciebie pytanie konkursowe. Spośród nadesłanych odpowiedzi wygrają najciekawsze.

4. Oczekuj na wyniki

Raz w miesiącu wybieramy zwycięzcę. Pamiętaj, że niezależnie od kwoty zakupów z dodanych paragonów, możesz wygrać 1000 zł. Nie wygrałeś? Co miesiąc nowa okazja!

Regulamin Konkursu
„Zwrot wydatków z Alleceny”

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: „Zwrot wydatków z Alleceny” (dalej "Konkurs").
 2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z późn. zm). Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów art. 919 – 921 k.c.
 3. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą RMS Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie, ulica Cisowa 9, 20-703 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000344718, o numerze NIP: 712-319-10-01 (dalej „Organizator”), we współpracy z Alleceny.pl Sp. z o.o. ulica Drzymały 10/1 70-217 Szczecin, KRS: 0000334335, NIP: 8571895508, REGON: 320702757 (dalej „Współorganizator”) oraz Edipresse Polska S.A, ulica Wiejska 19, 00-480 Warszawa KRS: 0000111462, NIP: 5260012586, REGON: 010304264 (dalej „Partner Marketingowy”).
 4. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 07.01.2016 roku do 04.12.2016 roku.
 5. Osoba przystępująca do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu staje się jego uczestnikiem (dalej "Uczestnik").
 6. Uczestnikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Współorganizatora, Partnera Marketingowego oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz wyżej określonych podmiotów.
 8. Informacje dotyczące Konkursu są publikowane na http://odbierzgotowke.alleceny.pl w okresie od dnia 07.01.2016 roku do dnia 04.12.2016 roku. Powyższe informacje obejmują: dane Organizatora, miejsce publikacji Regulaminu, zasady udziału w Konkursie, w tym sposób dokonywania zgłoszenia do Konkursu oraz zasad ubiegania się o Nagrody.
 9. Przystępując do Konkursu Uczestnik:
  1. oświadcza, że akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień,
  2. potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 10. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do wydania Nagród, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 11. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.

§ 2
Komisja Konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej.

§ 3
Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
  1. aktywacja serwisu SMS MT Alleceny (dalej „Serwis”), polegająca na wysłaniu bezpłatnego SMSa o treści AC lub START AC na numer 60177
  2. zalogowanie się do konta na stronie http://odbierzgotowke.alleceny.pl/login/, poprzez podanie numeru telefonu Uczestnika (identycznego z numerem telefonu wykorzystanym do korzystania z Serwisu) oraz hasła przesłanego na ten numer telefonu po dokonaniu aktywacji Serwisu MT w sposób określony pod lit. a) powyżej;
  3. dokonanie zgłoszenia do Konkursu polegające na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, udostępnianego Uczestnikowi po zalogowaniu się do konta zgodnie z postanowieniami pkt b) powyżej (dalej „Zgłoszenie”).
 2. Uczestnik może dokonać Zgłoszenia w okresie od dnia 07.01.2016 roku od godziny 0:00:01 do dnia 04.12.2016 roku, do godziny 23:59:59. Pierwsza tura wyjątkowo trwa od 07.01.2016 od godziny 0:00:01 do dnia 10.01.2016, do godziny 23:59:59.
 3. Przyjmowanie Zgłoszeń odbywa się 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) w interwałach tygodniowych (dalej „Tura/y”) od poniedziałku godzina 0:01 do niedzieli w tym samym tygodniu godzina 23:59.
 4. Zgłoszenie powinno obejmować:
  1. Numer telefonu komórkowego;
  2. Imię i nazwisko;
  3. Adres zamieszkania;
  4. Adres e-mail;
  5. Data urodzenia;
  6. Płeć;
  7. Numer/oznaczenie paragonu, będącego potwierdzeniem zakupu z dowolnego sklepu mającego siedzibę lub oddział na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Paragon”);
  8. Datę wydania Paragonu;
  9. Łączną cenę brutto znajdującą się na Paragonie;
  10. Rozwiązanie otwartego zadania kreatywnego (dalej: „Zadanie Konkursowe”).
 5. Ilość Zgłoszeń jakich pojedynczy Uczestnik może dokonać w ramach danej Tury jest ograniczona, zgodnie z następującymi założeniami:
  1. w przypadku, gdy w ramach danej Tury do zdobycia będą Nagrody, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. a. poniżej, łączna cena brutto na wszystkich Paragonach podanych w Zgłoszeniach przesłanych w ramach tej Tury nie może przekraczać 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych brutto);
  2. w przypadku, gdy w ramach danej Tury do zdobycia będą Nagrody, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. b. poniżej, łączna cena brutto na wszystkich Paragonach podanych w Zgłoszeniach przesłanych w ramach tej Tury, łączna cena brutto na Paragonach wskazanych w Zgłoszeniach nie może przekraczać 250 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych brutto).
 6. Zadanie Konkursowe będzie publikowane raz w tygodniu przez Organizatora na stronie http://odbierzgotowke.alleceny.pl/. W każdej Turze Zadanie konkursowe będzie inne.
 7. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Konkursu następuje poprzez numer telefonu komórkowego, podanego przez Uczestnika zgodnie z postanowieniami pkt 1 powyżej. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Konkursu przypisany do jednego Uczestnika.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania nieodpłatnego kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, w celu przekazania informacji dotyczących Konkursu, maksymalnie do 3 (trzech) razy w trakcie trwania Konkursu.

§ 4
Nagrody

 1. W Konkursie będą przyznawane Nagrody w łącznej kwocie 2.780 zł (dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych) na pojedynczą Turę.
 2. Pula Nagród w łącznej kwocie 2.780 zł (dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych) w ramach danej Tury zostanie podzielona na:
  1. 5 (pięć) Nagród po 500 zł (pięćset złotych) dla 5 (pięciu) najlepszych Uczestników w danej Turze, przy czym do każdej Nagrody będzie dedykowana dodatkowa Nagroda pieniężna w kwocie 56,00 zł (pięćdziesiąt sześć złotych) przeznaczona na poczet podatku dochodowego od nagrody albo
  2. 10 (dziesięć) Nagród po 250 (dwieście pięćdziesiąt złotych) każda dla 10 (dziesięciu) najlepszych Uczestników w danej Turze, przy czym do każdej Nagrody będzie dedykowana dodatkowa Nagroda pieniężna w kwocie 28 zł (dwadzieścia osiem złotych) przeznaczona na poczet podatku dochodowego od nagrody.
 3. 3. Decyzję odnośnie podziału puli Nagród zgodnie z postanowieniami pkt 2 powyżej podejmują wspólnie Organizator ze Współorganizatorem oraz Partnerem Marketingowym przed rozpoczęciem Tury. Informacja, który wariant został wybrany będzie każdorazowo ogłaszana przez Organizatora na stronie internetowej http://odbierzgotowke.alleceny.pl/
 4. Łączna wartość puli Nagród w Konkursie wynosi 133.440 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści złotych brutto), w tym 13.440 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych brutto) przeznaczone na poczet podatku dochodowego od nagród.
 5. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego. Organizator, jako płatnik podatku dochodowego od nagród obliczy, pobierze i odprowadzi należny podatek od wygranej do właściwego urzędu skarbowego. Uczestnik, w przypadku przyznania mu Nagrody, wyraża zgodę na potrącenie i zaliczenie dodatkowej na poczet podatku od wygranej, który zostanie rozliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5
Zasady przyznawania nagród

 1. Po zakończeniu każdej Tury Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze zwycięskich Uczestników (dalej „Laureaci Konkursu”), spośród Uczestników, którzy spełniają wszelkie wymagania określone postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności:
  1. dokonali poprawnego Zgłoszenia;
  2. udzielili odpowiedzi na Zadanie Konkursowe zgodnie z zasadami określonymi w § 3 powyżej,
  3. przez cały okres trwania danej Tury, podczas której dokonali Zgłoszenia, posiadali status aktywnych użytkowników Serwisu, przez co rozumie się uiszczenie opłaty za korzystanie z Serwisu, każdego dnia przypadającego w tej Turze, zgodnie z regulaminem Serwisu.
 2. W przypadku nie spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w niniejszym paragrafie, Uczestnik nie będzie brany przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania Laureatów Konkursu.
 3. Laureatów Konkursu w ramach danej Tury, z zastrzeżeniem postanowień § 4 pkt 2 i 3 powyżej, wybierze Komisja Konkursowa, która przy wyborze będzie się kierowała następującymi kryteriami:
  1. poprawność merytoryczna, tj. odpowiedź zgodna z tematem w Zadaniu Konkursowym,
  2. oryginalność, kreatywność i pomysłowość odpowiedzi w Zadaniu Konkursowym,
  3. poprawność językowa w odpowiedzi w Zadaniu Konkursowym.
 4. Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe muszą spełniać wszystkie określone wyżej kryteria tj. nie będą brane pod uwagę odpowiedzi, które np. spełniają kryterium oryginalności, kreatywności i poprawności, albo nie będą zgodne z tematem Zadania Konkursowego.
 5. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia przy wyborze Laureatów Konkursu.
 6. Jeden Uczestnik może zostać nagrodzony nie więcej niż 1 (jedną) Nagrodą w danej Turze.

§ 6
Sposób i termin ogłaszania wyników

 1. O przyznaniu oraz o sposobie odbioru Nagrody Laureat Nagrody zostanie powiadomiony przez Organizatora telefonicznie na numer telefonu, podany przy dokonywaniu Zgłoszenia, nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych następujących po dniu, w którym dany Laureat Nagrody został wyłoniony, nie później jednak niż w terminie 5 (słownie: pięciu) dni licząc od ostatniego dnia Tury, w której Laureat Nagrody został wyłoniony.
 2. Przedstawiciel Organizatora podejmie 3 (trzy) próby kontaktu telefonicznego z Laureatem Nagrody w co najmniej godzinnych odstępach czasu. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem Nagrody rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej 4 (cztery) sygnały, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, sygnał zajętości, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub poczty głosowej). W przypadku nieudanej próby zrealizowania połączenia z Laureatem Nagrody traci on prawo do Nagrody, a Organizator powtórzy procedurę wyłaniania Laureata Nagrody i podejmie próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z kolejnym Laureatem Nagrody wyłonionym ponownie przez Komisję Konkursową. W przypadku nieudanej próby zrealizowania połączenia z drugim Laureatem Nagrody, traci on prawo do Nagrody, a Organizator po raz trzeci powtórzy procedurę wyłaniania Laureata i podejmie próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z kolejnym Laureatem Nagrody wyłonionym przez Komisję Konkursową. W przypadku nieudanej próby zrealizowania połączenia z trzecim Laureatem Nagrody, traci on prawo do Nagrody, a przypadająca mu Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. Organizator zastrzega, że każda próba nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem Nagrody będzie nagrywana.
 3. W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej Laureat Nagrody jest zobowiązany potwierdzić imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania podane wcześniej podczas rejestracji do Konkursu oraz złożyć oświadczenie, że nie jest osobą, o której mowa w § 1 pkt 7 Regulaminu, jak również wyrazić zgodę na nagrywanie rozmowy telefonicznej.
 4. Ponadto w trakcie trwania rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 3 powyżej Laureat jest zobowiązany do wskazania rachunku bankowego, na jaki ma zostać przekazana Nagrody oraz udostępnienia danych koniecznych do jej przekazania przez Organizatora.
 5. Organizator zastrzega, że powiadomienie Laureatów Nagród o przyznaniu Nagród następuje wyłącznie w formie opisanej powyżej w niniejszym paragrafie.
 6. Z przeprowadzonych czynności wyłaniania Laureatów Konkursu Komisja Konkursowa sporządza protokoły.

§ 7
Wydanie Nagród

 1. Organizator wyda Laureatom Nagród przyznane im przez Komisję Konkursową Nagrody nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia ich wyłonienia, z zastrzeżeniem postanowień § 6 powyżej.

§ 8
Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami i Laureatami Nagród.
 2. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich, ich sprostowania, uzupełniania, uaktualniania, bądź żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w trakcie trwania Konkursu oznacza, że Zgłoszenia dokonane przez takiego Uczestnika nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową przy wyłanianiu Laureatów Nagród.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator – RMS sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ulica Cisowa 9, 20-703 Lublin.
 4. Uczestnikom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie dla celów reklamowych i marketingowych ich danych osobowych lub złożyli oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną nie przysługuje wynagrodzenie z tego tytułu.

§ 9
Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora błędnie dokonane Zgłoszenia przez Uczestników.

§ 10
Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres biura oddziału Organizatora - 02-736 Warszawa, ulica Wróbla 24/1, z dopiskiem „Zwrot Wydatków z Alleceny”. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu, datę zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, nazwę Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
 2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa na podstawie Regulaminu, w terminie 14 dni, od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

§ 11
Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w biurze Organizatora oraz na stronie internetowej http://odbierzgotowke.alleceny.pl/
 2. Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie http://odbierzgotowke.alleceny.pl/

ANEKS nr 1
z dnia 22.01.2016 roku

do Regulaminu Konkursu „Zwrot wydatków z Alleceny”

 1. Organizator postanawia wprowadzić zmiany do Regulaminu Konkursu „Zwrot wydatków z Alleceny” , a poniżej wymienione punkty zostają dodane do regulaminu:
  • § 7 pkt. 2 Regulaminu:
   • Organizator zastrzega, że jedyną dopuszczalną formą wydania Nagrody w Konkursie jest przelew środków pieniężnych na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy.
  • § 8 pkt 3. Regulaminu otrzymuje nowe brzmienie:
   • Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator – RMS sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ulica Cisowa 9, 20-703 Lublin, który może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Alleceny sp.z.o.o., na podstawie art. 31 pkt 1 powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych.
  • Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. Aneks wchodzi w życie z dniem 05 lutego 2016 roku.

ANEKS nr 2
z dnia 17.03.2016 roku

do Regulaminu Konkursu „Zwrot wydatków z Alleceny”

 1. Organizator postanawia wprowadzić następujące zmiany do Regulaminu Konkursu „Zwrot wydatków z Alleceny”:
  • § 3 punkt 2 otrzymuje brzmienie: Uczestnik może dokonać Zgłoszenia w okresie od dnia 07.01.2016 roku od godziny 0:00:01 do dnia 25.12.2016 roku, do godziny 23:59:59. Pierwsza tura Tygodniowa (zgodnie z definicją wskazaną w § 3 pkt 3 poniżej)wyjątkowo trwa od 07.01.2016 od godziny 0:00:01 do dnia 10.01.2016, do godziny 23:59:59,
  • § 3 punkt 3 otrzymuje brzmienie: Przyjmowanie Zgłoszeń odbywa się w 11 (słownie: jedenastu) w interwałach tygodniowych od poniedziałku godzina 0:01 do niedzieli w tym samym tygodniu godzina 23:59 (dalej „Tura/y Tygodniowa/e”) oraz w następujących po nich 10 (słownie: dziesięciu) w interwałach miesięcznych od poniedziałku godzina 0:01 do godziny 23:59 w niedzielę 4 (słownie: cztery) tygodnie później (dalej „Tura/y Miesięczna/e”). Tura Tygodniowa i Tura Miesięczna zwane będą dalej zamiennie „Turą”.
  • § 3 punkt 4 otrzymuje brzmienie: „Ilość Zgłoszeń jakich pojedynczy Uczestnik może dokonać w ramach danej Tury jest dowolna, z zastrzeżeniem, że łączna cena brutto na wszystkich Paragonach podanych w Zgłoszeniach przesłanych w ramach tej Tury nie może przekraczać 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych brutto);”.
  • § 4 punkt 1 otrzymuje brzmienie: W Konkursie będą przyznawane Nagrody w łącznej kwocie 2.780 zł (słownie: dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych) na pojedynczą Turę Tygodniową oraz w kwocie 1.111 zł. (słownie: tysiąc sto jedenaście złotych) na pojedynczą Turę Miesięczną.
  • § 4 punkt 2 otrzymuje brzmienie: Pula Nagród w łącznej kwocie 2.780 zł (słownie: dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych) w ramach danej Tury Tygodniowej zostanie podzielona na 5 (słownie: pięć) Nagród po 500 zł (słownie: pięćset złotych) dla 5 (słownie: pięciu) najlepszych Uczestników w danej Turze Tygodniowej, przy czym do każdej Nagrody będzie dedykowana dodatkowa Nagroda pieniężna w kwocie 56,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych) przeznaczona na poczet podatku dochodowego od nagrody.
  • § 4 punkt 3 otrzymuje brzmienie: Pula Nagród w łącznej kwocie 1.111 zł (słownie: tysiąc sto jedenaście złotych) w ramach danej Tury Miesięcznej, stanowić będzie 1 (słownie: jedną) nagrodę w wysokości 1.000 zł (słownie: tysiąca złotych) dla 1 (słownie: jednego) najlepszego Uczestnika w dane Turze Miesięcznej, przy czym do Nagrody będzie dedykowana dodatkowa Nagroda pieniężna w kwocie 111,00 zł (słownie: sto jedenaście złotych) przeznaczona na poczet podatku dochodowego od nagrody.
  • § 4 punkt 4 otrzymuje brzmienie: Łączna wartość puli Nagród w Konkursie wynosi 41.690 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych brutto), w tym 4.190 zł (słownie: cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych brutto) przeznaczone na poczet podatku dochodowego od nagród.
  • § 5 punkt 6 otrzymuje brzmienie: Jeden Uczestnik może zostać nagrodzony nie więcej niż 1 (jedną) Nagrodą w danej Turze Tygodniowej oraz Jeden Uczestnik może zostać nagrodzony nie więcej niż 1 (jedną) Nagrodą z Tury Miesięcznej.
 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. Aneks wchodzi w życie z dniem 21 marca 2016 roku.